Go to main content

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Aby mieć prawo do otrzymania ulgi za zakup kasy fiskalnej, należy przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego (US) o wszystkich instalowanych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni od fiskalizacji serwis i użytkownik składają do właściwego US wypełniony formularz zgłoszenia kasy. Oba formularze (serwisowy i użytkownika) dołączane są do urządzenia. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty. Po wykonaniu wspomnianych czynności można rozliczyć wydatek. Odliczenie należy się podatnikom którzy kupują urządzenie fiskalne po raz pierwszy.

Istnieją przypadki w których otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej należy zwrócić. W przypadku gdy podatnik nie dopełnił wszystkich obowiązków przed i po fiskalizacji lub nie rozpoczął ewidencji sprzedaży na kasie w obowiązującym go terminie. Należy pamiętać, że w ciągu trzech lat od fiskalizacji (rozpoczęcia ewidencji na kasie) należy spełnić poniższe warunki:

  • terminowo zgłaszać urządzenie do obowiązkowych przeglądów technicznych,
  • nie wolno w tym okresie zaprzestać prowadzenia działalności, ogłosić likwidację lub upadłość firmy.