Go to main content

Serwis kas fiskalnych

Każde urządzenie fiskalne posiada przypisaną sobie książkę serwisową, w której wskazana jest jedna firma mogąca dokonać przeglądu.

Przegląd kasy polega na sprawdzeniu stanu faktycznego poszczególnych elementów oraz wykryciu ewentualnych ingerencji osób trzecich.

Czynności ustawowe serwisanta sprowadzają się do sprawdzenia:

  • stanu wszystkich plomb klasy i zgodności ich z zapisem w książce serwisowej oraz dokumentacją serwisu kasy,
  • stanu obudowy,
  • czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę,
  • programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji, zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisową kasy,
  • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
  • poprawności działania wyświetlacz klienta,
  • stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego,
  • stanu technicznego modułu zasilania awaryjnego,
  • odczytu modułu kopii elektronicznej, jeśli urządzenie jest w takowe wyposażone,
  • stanu numeru ewidencyjnego, klawiatury, mechanizmu drukującego oraz wyświetlacza dla obsługi.

Konieczność serwisowania kasy fiskalnej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów. Przedsiębiorca, który posiada tego typu urządzenie, jest zobligowany do samodzielnego pilnowania terminu. Jego niedotrzymanie grozi karami finansowymi ze strony urzędu skarbowego. Wysokość kar nie jest stała – może się wahać od 150 zł do nawet dwudziestokrotności najniższej krajowej.

Brak przeglądu podlega obligatoryjnej karze za spóźnienie 300 zł. Otrzyma ją każdy, kto nie dopełni tego obowiązku. Serwisy są zobowiązane przekazywać do urzędu skarbowego informacje dotyczące wykonanych przez siebie przeglądów na koniec każdego kwartału. Oznacza to, że zapłacimy nawet za drobną zwłokę.

.Za każdym razem dostaniemy także nakaz wykonania natychmiastowego serwisu. Przedsiębiorca może również utracić prawo do ulgi, z której skorzystał przy zakupie urządzenia.